Friday, 21 October 2016

पयार कै पयार करो

पयार कै पयार करो 
प्रेम रतन करो खुद तुम करो 
रात दिन रिम  झिम 
तुम्हारा हर वादा को पूरा करो 
पयार से जो करीब ए ओ पल उसको धुन करो 

वीर मैं जब तनहा मैं अब तुम्हारा खुद को इयाद करो 
पयार कै पयार करो 
यानि उ लगे ओ फिर आये ,बिचार के व् खो सके 
पयार कै पयार करो  दिल फरियाद करो 
ईमान अड्डा करो 
ऐसा कुछ नाम  करो 
पयार कै पयार करो 

Image result

No comments:

Post a Comment